《Legacy of Destiny》 – MyCard (MY) (SG)活动

活动时间:2018年7月23日(一) – 2018年8月24日(五)

活动期间只要储值MyCard指定点数150点、500点、1000点即可获得20%的虚宝回馈!

虚宝内容:

150点:【离线2小时卡*1 + 强化石*5】
500点:【离线5小时*1 + 强化石*10 + 魔甲进阶石*10】
1000点:【龙魂石*2 + 2级宝石袋*5 + 减速进阶石*5】

 

立刻购买MyCard Points,储值《Legacy of Destiny》并领取虚宝奖励吧!

[table]

MyCard Points
(MY/SEA)
MyCard Points
(SG)


[/table]

 

更多详情,请浏览:
《Legacy of Destiny》官方粉丝页