Honor of Kings Heroes Introduction

Honor of Kings, is a thrilling multiplayer online battle arena (MOBA) game that has taken the mobile gaming world by storm. Choose your hero today!

Honor of Kings, developed by Tencent Games, is a thrilling multiplayer online battle arena (MOBA) game that has taken the mobile gaming world by storm. With its captivating gameplay, stunning visuals, and strategic depth, Honor of Kings has garnered a massive global player base and has become a sensation in the esports community. Whether you’re a seasoned MOBA player or new to the genre, this game offers an immersive and competitive experience that will keep you engaged for hours on end. Prepare to team up with friends, choose from a diverse roster of heroes, and engage in epic battles where skill, strategy, and teamwork are the keys to victory. Join the ranks of millions of players worldwide and experience the excitement of Honor of Kings firsthand.

Best part of the game: the countless heroes! Choose a Hero that suits your playstyle:

Assassin


Fei

Ying

Lam

Jing

Ma Chao

Yun Zhong Jun

Shangguan Wan’er

Sima Yi

Yuan Ge

Tigerous

Baili Xuance

Baili Shouyue

Sun Wukong

Ukyo Tachibana

Nakoruru

Mai Shiranui

Mulan

Lan Ling Wan

Han Xin

Diao Chan

Li Bai

A Ke

Zhao Yun

Warrior


Arthur

Athena

Cao Cao

Charlotte

Cheng YaoJin

Dharma

Dian Wei

Dongfang Yao

Guan Yu

Mulan

Kai

Fuzi

Li Xin

Liu Bei

Lu Bu
Luna
Luna

Ma Chao

Biron

Menki

Meng Tian

Miyamoto

Mozi

Nezha

Pangu

Tigerous

Sikong Zhen

Sun Ce

Sun Wukong

Ukyo Tachibana

Xiahou Dun

Yang Jian

Ying

Yun Zhong Jun

Zhao Huaizhen

Zhao Yun

Wu Yen

Mage


Angela

Bian Que

Chang’E

Daji

Diao Chan

Ganjiang Moye

Gao Jianli

Hai Yue

Jiang Ziya

Jin Chan
Luna
Luna

Mai Shiranui

Mi Yue

Milady

Mozi

Nuwa

Shangguan Wan’er

Shen Menxi

Sikong Zhen

Sima Yi

Sun Bin

Wang Zhaojun

Wu Zetian

Xiao Qiao

Xi Shi

Yang Yuhuan

Yi Xing

Ying Zheng

Zhang Liang

Zhen Ji

Zhong Kui

Zhou yu

Kong Ming

Archer


Alessio

Erin

Baili Shouyue

Di Renjie

Genghis Khan

Ge Ya

Gongsun Li

Hou Yi

Huang Zhong

Garo

Yuanfang

Luban No. 7

Marco Polo

Meng Ya

Sun Shangxiang

Consort Yu

Tank


Aguto

Arthur

Bai Qi

Chang’e

Cheng Yaojin

Dharma

Shieldun

Tai Yi

Kai

Lian Po

Liu Bang

Liu Chan

Lu Bu

Menki

Meng Tian

Mi Yue

Niumo

Su Lie

Sun Ce

Taiyi Zhenren

Xiahou Dun

Xiang Yu

Zhang Fei

Wu Yen

Zhu Bajie

Zhuang Zhou

Support


Cai Wenji

Da Qiao

Shieldun

Tai Yi

Gui Guzi

Jin Chan

Liu Chan

Luban Master

Ming Shiyin

Niumo

Sang Qi

Su Lie

Sun Bin

Taiyi Zhenren

Yaria

Zhang Fei

Zhong Kui

Zhuang Zhou

Here’s a bonus tip: you will get +100 stylishness if you get a skin for your hero. If you want to join the cool kids, you can top up your Honor of Kings Token at OffGamers.

Social Media: Website / YouTube / Instagram / Facebook / Twitter / Pinterest / Weibo