MyCard Komoe: 《拂晓的拾荒团》储值活动

活动时间: 2021/ 02/ 08 11:00 – 2021/ 03/ 09 23:59

活动期间购买MyCard-KOMOE指定卡面额450点/2,390点,储值进《拂晓的拾荒团》并前往活动页面登记成功后,即可换取不同面额的指定虚宝回馈。

 

立刻储值《拂晓的拾荒团》,参加抽奖活动吧!

[table]

MYCARD-KOMOE
指定卡2390点
MYCARD-KOMOE
指定卡450点


[/table]

 

更多详情,请浏览:
MyCard官方网址